Gemeente Amsterdam

Werken bij Amsterdam

Directeur Economische Zaken


Gemeente Amsterdam zoekt een Directeur Economische Zaken (36u pw)

De functie
De directeur Economische Zaken geeft leiding aan een managementteam van vier afdelingshoofden, te weten: Ondernemersklimaat, Amsterdam International Business, Strategie & Ontwikkeling en Staf, Secretariaat & Projecten.
De directeur Economische Zaken rapporteert aan de stedelijk directeur Ruimte en Economie en maakt onderdeel uit van het managementteam van het cluster Ruimte & Economie.

De directeur Economische Zaken:
- is het eerste aanspreekpunt voor de wethouder Economische Zaken, maar legt ook de verbinding naar de overige leden van het college van B&W ;
- is verantwoordelijk voor en stuurt op de resultaten van de directie Economische Zaken. Resultaten worden binnen bestuurlijke, inhoudelijke en financiële kaders gerealiseerd;
- adviseert het Gemeentelijk Managementteam op het terrein van Economische Zaken;
- stuurt op de ontwikkelopgave van Economische Zaken en maakt daarbij de verbinding met andere domeinen;
- vertegenwoordigt de organisatie in contacten met het Rijk, andere gemeenten, bedrijfsleven en uitvoeringsorganisaties;
- levert een actieve bijdrage aan het MT van het cluster Ruimte en Economie en de clusterbrede opgaven.

De belangrijkste opgave in de komende periode is het (verder) verstevigen van economische ontwikkeling binnen de MRA en het leveren van een bijdrage vanuit de directie Economische Zaken.

Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 23 augustusvia onderstaande link.

Voor de volledige vacature klik je hier

Is deze vacature via het netwerk van De Kleurrijke Top 100 onder jouw aandacht gekomen? Zet dan bij het solliciteren #DKT100 in je sollicitatiebrief. Heel veel succes namens Team Kleurrijk!

Programmadirecteur Alliantie


Gemeente Amsterdam zoekt een Programmadirecteur Alliantie (18 - 24u pw)

De functie
"Als programmadirecteur maak je onderdeel uit van het bestuurlijk team Zuidoost, waarvan de stadsdeelvoorzitter Zuidoost de rol van dagelijks bestuurlijk opdrachtgever vervult. Je bent verantwoordelijk voor de afronding van het integraal Masterplan Zuidoost en de aansturing van de uitvoering van het Masterplan binnen de daartoe gestelde inhoudelijke, organisatorische en financiële kaders. Je draagt verantwoordelijkheid voor een goede bestuurlijke advisering en advisering van de Alliantie.

Het is de bedoeling dat je een programmaorganisatie opbouwt, waaraan na uiterlijk 3 jaar de uitvoering van het aansturen van het masterplan kan worden overgedragen.

Wat we vragen:
- In­trin­sie­ke mo­ti­va­tie en in­spi­ra­tie: de pas­sie en wil om de leef­baar­heid en vei­lig­heid (voor de jeugd) in Zuid­oost duur­zaam en struc­tu­reel te ver­be­te­ren;
- Ken­nis over en ge­voel voor de dy­na­miek in Am­ster­dam Zuid­oost en haar zeer di­ver­se (et­nisch-cul­tu­re­le en re­li­gi­eu­ze) ge­meen­schap­pen;
- Ken­nis van en er­va­ring met con­ti­nu le­ren en ver­be­te­ren: aan­toon­ba­re er­va­ring en af­fi­ni­teit met het le­rend im­ple­men­te­ren, le­ren­de or­ga­ni­sa­tie en door­voe­ren van ver­an­de­rings­pro­ces­sen en het op­los­sen van maat­schap­pe­lij­ke vraag­stuk­ken;
- Ie­mand die in een com­plexe om­ge­ving met te­gen­krach­ten kan wer­ken, pri­o­ri­tei­ten stelt, en keu­zes maakt, van­uit een over­koe­pe­len­de vi­sie en ge­deeld ei­ge­naar­schap zon­der de in­te­gra­li­teit en het re­sul­taat uit het oog te ver­lie­zen;
- Wo-werk en denk­ni­veau;
- Re­cen­te (pro­gram­ma)ma­na­ge­ment­er­va­ring in een ver­ge­lijk­ba­re ver­ant­woor­de­lij­ke func­tie bij een or­ga­ni­sa­tie van ver­ge­lijk­ba­re com­plexi­teit bin­nen het pu­blie­ke do­mein."

Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 23 augustusvia onderstaande link.

Voor de volledige vacature klik je hier

Is deze vacature via het netwerk van De Kleurrijke Top 100 onder jouw aandacht gekomen? Zet dan bij het solliciteren #DKT100 in je sollicitatiebrief. Heel veel succes namens Team Kleurrijk!

Beleidsadviseur Wonen


Gemeente Amsterdam zoekt een Beleidsadviseur Wonen 36u pw

Beleidsadviseur Wonen
De schaarste aan woningen is een van de grote maatschappelijke vraagstukken in Nederland. In Amsterdam speelt dit zelfs nog sterker dan in vele andere plaatsen. Als beleidsadviseur word je onderdeel van het beleidsteam Woonruimteverdeling en -toewijzing. Dit team houdt zich bezig met de verdeling van sociale huurwoningen en stelt regelgeving op voor de toewijzing aan diverse doelgroepen zoals statushouders, mensen uit opvang- en zorgvoorzieningen, mensen die een rolstoelwoning nodig hebben en leraren en zorgmedewerkers. Hierbij werkt de afdeling samen met woningbouwcorporaties, stadsdelen en buurtteams maar ook bijvoorbeeld partners uit zorg en veiligheid. De urgentie van betaalbare huisvesting in de stad leidt ertoe dat de afdeling vaak in de politieke schijnwerpers staat en dat veranderingen elkaar snel opvolgen.

De functie
Het beleidsteam Woonruimteverdeling en -toewijzing is verantwoordelijk voor de verdeling van sociale huurwoningen. Op basis van de behoefte van Amsterdammers en actuele ontwikkelingen moet dit continu worden bijgesteld: dit vereist dat je kaders en uitgangspunten op kan stellen, voorstellen voor de wethouder kan formuleren en het leuk vindt om met betrokken instanties na te denken over de uitvoering van nieuwe regelgeving. Hierbij word je uitgedaagd om continu te kijken vanuit meerdere perspectieven: de woningzoekende, buurtgenoten, professionals en bestuurders.

Momenteel staat het onderwerp wonen veel in de belangstelling. Wonen houdt zich bezig met beleid, uitvoering en handhaving om wonen in een ongedeeld Amsterdam mogelijk te maken. De druk op de woningmarkt is groot, wat de nodige uitdagingen met zich mee brengt. Wonen is een dynamische directie waar men zich bezighoudt met een uiteenlopend aantal onderwerpen.

Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 16 augustus via onderstaande link.

Voor de volledige vacature klik je hier

Is deze vacature via het netwerk van De Kleurrijke Top 100 onder jouw aandacht gekomen? Zet dan bij het solliciteren #DKT100 in je sollicitatiebrief. Heel veel succes namens Team Kleurrijk!

Waarom werken bij Amsterdam?


Werken voor de gemeente betekent werken voor een bestuur dat ruim 850.000 Amsterdammers vertegenwoordigt. Dat doe je samen met veertienduizend verschillende collega’s. Verschillend in werk, leeftijd, afkomst, karakter, dromen, hobby’s. Dat is belangrijk voor de organisatie. Al die verschillende gezichtspunten en talenten zorgen voor betere resultaten voor de stad. Amsterdam aantrekkelijk maken.

Amsterdam ontwikkelt zich volop. De komende jaren staat er nog veel te gebeuren. Jouw ideeën en jouw kennis kunnen we goed gebruiken. Wij zijn een ambitieuze werkgever die werkt voor de stad en haar bewoners, ondernemers en bezoeker. Met trots, maar vooral met een hart. Ben jij net zo ambitieus? Kom voor de gemeente werken. Goed voor Amsterdam. Goed voor jou.De Kleurrijke Top 100


De Kleurrijke Top 100 is binnen 8 jaar een begrip geworden op het gebied van representatie en D&I en heeft door het online platform en het magazine een movement en netwerk van young professionals opgebouwd die binnen elke onderneming, organisatie, instelling of bedrijf van toegevoegde waarde kunnen zijn.

Daarom weten bedrijven, organisaties en partijen zoals de media, overheid, non-profit, culturele organisaties en politieke partijen ons te vinden als zij op zoek zijn naar kleurrijk talent met uiteenlopende expertises.

Wij helpen bij de zoektocht naar culturele diversiteit omdat wij in beide netwerken graag de linking pin zijn en op het gebied van werving de juiste selectie kunnen voordragen bij HR professionals. Wij verspreiden ook de vacature van jouw bedrijf of organisatie binnen onze mailing en op onze social media kanalen om zo bij de juiste doelgroep in het vizier te komen.

Kunnen wij iets voor jouw bedrijf/organisatie betekenen? Een vacature die je onder de aandacht van een professioneel netwerk met de focus op culturele diversiteit wilt brengen? Advies nodig?

Neem gerust eens contact met ons op voor een offerte of maak een afspraak door te mailen naar info@dekleurrijketop100.nl