Cultuur

Job Alert!

Raad van Toezicht


De zittingstermijn van twee leden van de Raad van Toezicht bij Theater Rotterdam loopt af. De Raad van Toezicht zoekt een penningmeester (per september 2020) en een nieuw lid met de aandachtsgebieden politiek/bestuurlijk, financieel en fondsen- en sponsorwerving (per 1 januari 2021).

Theater Rotterdam
Het succes van de organisatie staat of valt met de kwaliteit van de medewerkers en de ideeën die zij hebben. Verrassende inzichten en innovatieve oplossingen komen bij Theater Rotterdam voort uit een samenspel van culturen, kennis en ervaring. Theater Rotterdam biedt gelijke kansen voor iedereen en wil een open organisatie zijn waar mensen zich prettig en veilig voelen. Wij geloven in de kracht en de veelvormigheid van het theater, dat nieuwe verhalen kan vertellen, andere perspectieven biedt, dialoog voortbrengt en ongehoorde stemmen kan laten klinken. Bij Theater Rotterdam komt dit tot uiting in onze artistieke producties, programmering, publiek én in het personeel.

Profiel nieuwe Raad van Toezicht-leden
Penningmeester (per september 2020):
Financiële en bedrijfskundige expertise. Ervaring met het beoordelen van strategische businesscases, risicomanagement en accounting op zowel strategisch als tactisch niveau met daarbij oog voor de publieke context.
Het betreffende lid fungeert daarbij tevens als voorzitter van de auditcommissie. De auditcommissie adviseert gevraagd en ongevraagd de Raad van Toezicht over de rechtmatigheid en doelmatigheid van het financieel beheer en beleid van de stichting en de door de stichting uitgevoerde activiteiten. De auditcommissie bestaat uit tenminste twee leden die worden benoemd door de Raad van Toezicht. De auditcommissie vergadert minimaal vier keer per jaar.

Penningmeester (per september 2020):
Raad van Toezicht lid met de volgende aandachtsgebieden (per 1 januari 2021): Politiek/bestuurlijke ervaring en netwerk, een relatie met Rotterdam, financiële kennis en bij voorkeur ook ervaring met sponsoring en fondsenwerving. Binnen de Raad van Toezicht zijn een viertal commissies gevormd, te weten de auditcommissie, de artistieke commissie, remuneratie- en benoemingscommissie en een commissie gericht op sponsoring en fondsenwerving. Deze commissies adviseren gevraagd en ongevraagd aan de Raad op deze deelgebieden. Het nieuw te werven Raad van Toezicht-lid zal lid worden van de auditcommissie een van de andere commissies binnen de Raad van Toezicht.
Algemene eisen lidmaatschap Raad van Toezicht Theater Rotterdam (profiel)
- Oog voor maatschappelijke ontwikkelingen, besluitvaardigheid, slagvaardigheid en kritische houding;
- Bestuurlijke en organisatorische ervaring en strategisch denkvermogen;
- Affiniteit met kunst en cultuur, in het bijzonder theater;
- Onafhankelijk kunnen functioneren en denken. Hierbij zijn de leden niet actief in posities waar sprake is of kan zijn van ongewenste belangenverstrengeling;
- Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden;
- Het vermogen en de houding om inhoud te geven aan de toezichthoudende taak en het vervullen van een klankbordfunctie voor het bestuur alsmede het invullen van de werkgeversrol;
- Voldoende beschikbaarheid en bereikbaarheid tijdens de zittingsperiode en is representatief voor de Raad van Toezicht;
- Een teamspeler en als Raad van Toezicht-lid continu in staat om in dienst te staan van de organisatie en haar doelstellingen;
- Bereidheid om te participeren in een commissie van de Raad;
- Vasthoudendheid, doorzettingsvermogen en integriteit;
- Open, mensgericht, collegiaal en sociaal ingesteld;
- Affiniteit met belang en werk medezeggenschap en aandacht voor HR-aspecten binnen de organisatie;
- Motiverend en vertrouwenwekkend richting het bestuur.
In de samenstelling en het functioneren van de Raad van Toezicht gaat verder aandacht uit naar:
- Affiniteit met de missie van Theater Rotterdam;
- Het beschikken over een respectabel en relevant netwerk;
- Maatschappelijke betrokkenheid en belangstelling en gevoel voor de dynamiek in de (landelijke) politiek, zonder zelf politiek actief te zijn;
- Balans in diversiteit in de Raad van Toezicht op gebied van leeftijd, gender, culturele achtergrond en ervaring;
- Affiniteit met de stad Rotterdam en/of woonachtig in Rotterdam;
- Tenminste één lid is voorgedragen door de Ondernemingsraad.

Vergaderfrequentie
De Raad van Toezicht van Theater Rotterdam vergadert tenminste vier keer per jaar en indien nodig vaker. Voorafgaand aan elke Raad van Toezicht vergadering vergadert de auditcommissie en rapporteert hierover mondeling in de vergadering.
Bezoldiging
De Raad van Toezicht stelt voor de leden een vergoeding vast (vacatiegelden onkostenvergoeding tot maximaal 2000,- euro per jaar), passend bij de aard, omvang en maatschappelijke doelstelling van de stichting. De vergoeding is in overeenstemming met de wettelijke voorschriften en (waar van toepassing) subsidievoorwaarden. Solliciteren
De benoeming van de penningmeester geschiedt door de Raad van Toezicht per september 2020 (of zo snel als mogelijk na september); het nieuwe RvT-lid wordt benoemd per 1 januari 2021. De benoeming is in eerste instantie voor een periode van vier jaar, waarbij de mogelijkheid bestaat dat de Raad herbenoemd voor nog eens een periode van vier jaar (maximaal acht jaar in totaal). De gesprekken met de werving- en selectiecommissie vinden plaats in augustus/september 2020.
U kunt solliciteren tot met 23 augustus 2020.
Voor vragen over deze vacatures of om uw interesse kenbaar te maken neem contact op met Demelza Wener, directiesecretaris Theater Rotterdam, via demelza.wener@theaterrotterdam.nl. Stuur een CV en een korte motivatie mee. Namens Team Kleurrijk: Succes en GO FOR IT!


De Kleurrijke Top 100 is de afgelopen 10 jaar een begrip geworden op het gebied van representatie en radicale inclusie en heeft door het online platform en het magazine een movement en netwerk van young professionals opgebouwd die binnen elke onderneming, organisatie, instelling of bedrijf van toegevoegde waarde kunnen zijn.

Daarom weten de hieronder genoemde partijen, media, overheid, culturele organisaties en politieke partijen ons te vinden als zij op zoek zijn naar kleurrijk talent met uiteenlopende expertises.

Wij helpen bij de zoektocht naar culturele diversiteit omdat wij in beide netwerken graag de linking pin zijn en op het gebied van werving de juiste selectie kunnen voordragen bij HR professionals. Wij verspreiden ook de vacature van jouw bedrijf of organisatie binnen onze mailing en op onze social media kanalen om zo bij de juiste doelgroep in het vizier te komen.

Kunnen wij iets voor jouw bedrijf/organisatie betekenen? Een vacature die je onder de aandacht van een professioneel netwerk met de focus op culturele diversiteit wilt brengen? Advies nodig?

Neem gerust eens contact met ons op voor een offerte of maak een afspraak door te mailen naar aan@mrmrsoasis.nl

Deze bedrijven/organisaties gingen je voor: